Herstelbegeleiding vanuit ervaringsdeskundigheid

Professionele en informele vormen van ondersteuning vullen elkaar aan. Bij de ondersteuning van inwoners wilt de Gemeente de inzet van ervaringsdeskundigen intensiveren en verbreden. Ervaringsdeskundigen bereiken kwetsbare inwoners soms beter en maken de ondersteuning toegankelijker. Zij bieden, evenals zelfhulpgroepen en andere vormen van lotgenotencontact, inzicht in de eigen situatie en kunnen daarmee bijdragen aan het versterken van de eigen regie.

Bevorderen van een optimale gezondheid:

De Gemeente wilt een gezonde(re) leefstijl bevorderen met speciale aandacht voor de jeugd, volwassenen en het bewaken van de gezondheid van ouderen. Daarbij zullen we steeds een beroep doen op eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid en ons vooral richten op de omstandigheden: deze zullen de gezonde keuzen moeten bevorderen en de ongezonde keuzen ontmoedigen.

Vanuit het beleidsdoel: Stimuleren van bewustzijn en gedragsverandering  van gezondheid .

De gemeente stimuleert en faciliteert activiteiten die bijdragen aan bewustzijn en gedragsverandering op het gebied van gezondheid. Bijvoorbeeld het stimuleren van sport, terugdringen alcohol en drugsgebruik.

Het is dan ook een logische keuze om een samenwerking met Herstelwijzer aan te gaan. Herstelwijzer is immers opgericht vanuit ervaringsdeskundigheid, aangevuld met relevante opleiding en werkt op herstelgebied als eerste aanbieder regionaal met ervaringsdeskundigen!

Door het aangaan van deze samenwerking laat de Gemeente actief zien haar verantwoordelijkheid in het door de overheid opgelegd beleidsplan te nemen en neemt ten opzichte van omliggende gemeenten een voorsprong in het actief stimuleren van het werken met ervaringsdeskundigheid.

Door te werken met een persoonlijk plan van aanpak (PvA) in combinatie met een ervaringsdeskundig herstelbegeleider, die in krachtige herstelbegeleiding voorziet, heeft Herstelwijzer bewezen om inwoners (cliënten) eerder te activeren dan het regulier aanbod.

Zo kent Herstelwijzer geen lange wachttijden en maakt Herstelwijzer door het PvA geen gebruik van een standaardbehandelplan. Door het voeren van een kwalitatief intakegesprek is het achterhalen en formuleren van de behoefte, de hulpvraag, vanuit ervaringsdeskundigheid een eerste stap in het persoonlijk proces.

Het opgesteld persoonlijk plan van aanpak is doorgaans onderverdeeld in tien stappen. Bij stap zes is de cliënt in bijna alle gevallen al in staat om kennis te maken met een vernieuwde sociale deelname, ofwel, te participeren in een inclusieve samenleving binnen de Gemeente.

Herstelwijzer, wijzer werken aan cliënt herstel!